Scientific Name: Taxus baccata

Common Name: English yew

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Shrub

  • Plant family: Taxaceae