Scientific Name: Crataegus viridis

Common Name: green hawthorn

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Shrub

  • Plant family: Rosaceae