Scientific Name: Kalopanax septemlobus

Common Name: castor aralia

Synonyms: Kalopanax pictus

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Tree

  • Plant family: Araliaceae