Scientific Name: Rhodotypos scandens

Common Name: jetbead

Synonyms: Rhodotypos tetrapetalus

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Shrub

  • Plant family: Rosaceae