Scientific Name: Lysimachia quadrifolia

Common Name: whorled yellow loosestrife

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Herb

  • Plant family: Primulaceae