Scientific Name: Pyrularia pubera

Common Name: buffalo nut

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Shrub

  • Plant family: Santalaceae