Scientific Name: Aralia nudicaulis

Common Name: wild sarsaparilla

Other Common Names: false sarsaparilla, shot bush, small spikenard, wild liquorice, rabbit root

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Herb

  • Plant family: Araliaceae