Scientific Name: Algae nonfilimentous

Common Name: nonfilamentous algae

  • Life cycle: summer annual

  • Plant type: Algae

  • Plant family: Unknown