Scientific Name: Croton monanthogynus

Common Name: prairie tea

  • Life cycle: summer annual

  • Plant type: Herb

  • Plant family: Euphorbiaceae