Scientific Name: Salvia lyrata

Common Name: lyreleaf sage

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Herb

  • Plant family: Lamiaceae