Scientific Name: Carex lurida

Common Name: shallow sedge

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Sedge

  • Plant family: Cyperaceae