Scientific Name: Kalmia latifolia

Common Name: mountain laurel

Synonyms: Kalmia latifolia var. laevipes

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Shrub

  • Plant family: Ericaceae