Scientific Name: Lamiastrum galeobdolon

Common Name: yellow archangel

Synonyms: Lamium galeobdolon

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Herb

  • Plant family: Lamiaceae