Scientific Name: Gaylussacia frondosa

Common Name: blue huckleberry

Synonyms: Decachaena frondosa

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Shrub

  • Plant family: Ericaceae