Scientific Name: Potamogeton foliosus

Common Name: leafy pondweed

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Herb

  • Plant family: Potamogetonaceae