Scientific Name: Pieris floribunda

Common Name: mountain fetterbush

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Shrub

  • Plant family: Ericaceae