Scientific Name: Algae filimentous

Common Name: filamentous algae

  • Life cycle: summer annual

  • Plant type: Algae

  • Plant family: Unknown