Scientific Name: Nephrolepis exaltata

Common Name: Boston swordfern

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Fern

  • Plant family: Lomariopsidaceae