Scientific Name: Euonymus europaeus

Common Name: European spindletree

Synonyms: Euonymus europaea,Euonymus europaeus, Euonymus vulgaris

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Shrub

  • Plant family: Celastraceae