Scientific Name: Monarda citriodora

Common Name: lemon beebalm

  • Life cycle: perennial

  • Plant type: Herb

  • Plant family: Lamiaceae