Skip navigation

Weed Identification

narrowleaf mountainmint

Family

Lamiaceae

Scientific Name

Pycnanthemum tenuifolium

Other Common Names:

slender mountain mint
common horsemint
narrowleaf mountain mint

Synonyms (former Scientific Names):

Pycnanthemum flexuosum
Koellia flexuosa

Life Cycle

perennial

Plant Type

Herb