Skip navigation

Weed Identification

mountain laurel

Family

Ericaceae

Scientific Name

Kalmia latifolia

Synonyms (former Scientific Names):

Kalmia latifolia var. laevipes

Life Cycle

perennial

Plant Type

Shrub